Resources in Tagalog

Kung nangangailangan kayo ng libreng tulong
para maintindihan ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa amin
sa pamamagitan ng telepono o makipagkita kagaad sa amin.
(808) 259-7948

Click here for audio in Tagalog